فروش کولر گازی در مازندران

فروش کولر گازی ال جی در مازندران

فروش کولر گازی و اسپیلت ال جی در مازندران

فروش کولر گازی ال جی در مازندران

فروش کولر گازی ال جی در مازندران

فروش اسپیلت ال جی در مازندران

قیمت کولر گازی ال جی در مازندران

تماس با تاسیسات کده : خدمات تخصصی کولر گازی در مازندران

۰۹۱۲۹۷۳۷۴۴۶

۰۹۳۳۸۰۸۷۷۶۶

۰۹۱۹۳۶۰۶۳۶۹

فروش کولر گازی ال جی در مازندران : چنانچه قصد خرید کولر گازی ال جی در مازندران را دارید حتما با ما تماس بگیرید و قیمت کولر گازی ال جی را از ما بگیرید تا گران نخرید. تاسیسات کده وب سایت تخصصی کولر گازی در استان مازندران می باشد و با جذب متخصصان با تجربه  تمامی شهر های استان مازندران را تحت پوشش خود قرار داده است.

فروش کولر گازی در مازندران
فروش کولر گازی در مازندران

 

جشنواره فروش ویژه کولر گازی ال جی در مازندران بهترین فرصت برای خرید یک کولر گازی خوب 

 

ارسال رایگان کولر گازی به محل شما

 

مشاوره رایگان خرید کولر گازی در مازندران

(قبل از خرید از کارشناسان ما در خصوص نوع کولر گازی مناسب خود سوال کنید)

 

تماس با تاسیسات کده : خدمات تخصصی کولر گازی در مازندران

۰۹۱۲۹۷۳۷۴۴۶

۰۹۳۳۸۰۸۷۷۶۶

۰۹۱۹۳۶۰۶۳۶۹

تمامی شهرهای استان مازنداران تحت پوشش خدمات کولر گازی تاسیسات کده می باشد مانند :

 • فروش کولر گازی ال جی در چالوس
 • فروش کولر گازی ال جی در بابل
 • فروش کولر گازی ال جی در آمل
 • فروش کولر گازی ال جی در قائم شهر
 • فروش کولر گازی ال جی در کلاردشت
 • فروش کولر گازی ال جی در عباس آباد مازندران
 • فروش کولر گازی ال جی در نور مازندران
 • فروش کولر گازی ال جی در سیاه بیشه مازندران
 • فروش کولر گازی ال جی در شمشک مازندران
 • فروش کولر گازی ال جی در گچسر مازندران
 • فروش کولر گازی ال جی در علم کوه مازندران
 • فروش کولر گازی ال جی در بلده مازندران
 • فروش کولر گازی ال جی در کدیر مازندران
 • فروش کولر گازی ال جی در چلندر مازندران

 

تماس با تاسیسات کده : خدمات تخصصی کولر گازی در مازندران

۰۹۱۲۹۷۳۷۴۴۶

۰۹۳۳۸۰۸۷۷۶۶

۰۹۱۹۳۶۰۶۳۶۹

ویژگی های کولر گازی ال جی | اسپلیت ال جی : (۱۴ ویژگی برتر کولر گازی ال جی)

 1. صرفه جویی در مصرف انرژی :
  • بــا فــن آوری جدیــد صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی، از خنکــی بیشــتر و صــرف هزینــه کمتــر لــذت ببریــد.
 2. اسکن هوشمند SCAN SMART : 
  • بـا اسـتفاده از ایـن قابلیـت موقعیـت مکانـی و جابجایـی فـرد شناسـایی شـده و بـر اسـاس آن جهـت پرتـاب بـاد و میـزان خنکـی تنظیـم مـی گـردد.
 3. کنترل مصرف انرژی :
  • اگــر دکمــه عملکــرد کنتــرل مصــرف انــرژی فشــار داده شــود، فرکانــس حداکثــری موتـور محـدود مـی شـود تـا میـزان مصـرف انـرژی کنتـرل شـود، کـه در ۳ مرحلـه قابــل انجــام اســت.
 4. نمایشگر مصرف انرژی :
  • در صـورت یکبـار فشـار دادن دکمـه نمایشـگر مصـرف انـرژی، میـزان مصـرف انـرژی در آن لحظـه نشـان داده مـی شـود و در صـورت فشـار مجـدد دکمـه میانگیـن مصـرف انـرژی طـی زمـان روشـن بـودن دسـتگاه )برحسـب کیلـووات( نشـان داده مـی شـود.
 5. پره طالیی (فین هایی با روکش طلایی) :
  • بــا بکارکیــری پــره هــای )فیــن هــای( طالیــی در قســمت خارجــی دســتگاه )کندانسـور(، مبـدل حرارتـی از خوردگـی و فرسـایش حاصـل از شـرایط آب و هوایـی خارجـی در امـان مـی مانـد.
 6. آیونایزر PLASMASTER :
  • دو میلیـون یـون پالسمسـتر، هوایـی کامـاً پـاک و سـالن را بـه همـراه آرامـش بـرای کاربـر بـه ارمغـان مـی آورد.
 7. کمپرسور مخصوص مناطق گرمسیری :
  • بــا اســتفاده از کمپرســور مجهــز بــه تکنولــوژی تویــن روتــاری دســتگاه شــما ایــن قابلیــت را دارد کــه بــه راحتــی تــا دمــای ۶۰ درجــه ســانتیگراد مــورد اســتفاده قرار گیرد.
 8. فیلتر PLASMASTER: 
  • سیسـتم فیلتراسـیون (تصفیـه) پالسـمای ال جـی، کاربـر را از هرگونـه بـو و ذرات معلـق مضـر موجـود در هـوا در امـان نگـه مـی دارد.
 9. فیلتر PROTECTION-MULTI:
  • فـن آوری منحصـر بـه فـرد ۳M ال جـی بـا فیلتـر PROTECTION-MULTI 3M ، گـرد و غبـار، ویـروس و مـواد آلـرژی زا را از محیـط گرفتـه و آنهـا را غیرفعـال مـی گردانـد.
 10. فیلتر محافظ دوگانه DUAL:
  • فیلتــر محافــظ دو گانــه ال جــی ، ذرات گــرد و غبــار موجــود در هــوا را از محیــط می گیرد.
 11. پرتاب باد تا ۲۰ متر :
  • دسـتگاه هـای تهویـه مطبـوع ال جـی، هـوای خنـک را تـا فاصلـه ۲۰ متـر در سرتاسـر محیــط هدایــت کــرده و فضایــی خنــک را در فضاهــای بــزرگ بوجــود مــی آورد. (تنها در مدل های INVERTER BIB TITAN و II BIG TITAN)
 12. پرتاب باد ۴ جهته :
  • ایـن سیسـتم سـبب مـی شـود تـا بـا توزیـع بـاد در چهـار جهـت، تمامـی فضـای کاربـر بـه طـور یکسـان خنـک شـود.
 13. تمیز کننده خودکار : 
  • دســتگاه هــای تهویــه مطبــوع ال جــی، قــادر بــه رفــع باکتــری هــا و بوهــای نامطبــوع ِ موجــود بــر روی اواپراتــور یونیــت داخلــی مــی باشــد.
 14. نصب سریع و آسان :
  • طراحــی دقیــق اجــزای مربــوط بــه قســمت نصــب سیســتم تهویــه مطبــوع ال جــی، امــکان نصــب ســاده آن را فراهــم آورده اســت.

 

فروشگاه مرکزی کولر گازی تاسیسات کده آماده ارائه خدمات تخصصی کولر گازی در مازندران به هم استانی های عزیز می باشد.

تماس با تاسیسات کده : خدمات تخصصی کولر گازی در مازندران

۰۹۱۲۹۷۳۷۴۴۶

۰۹۳۳۸۰۸۷۷۶۶

۰۹۱۹۳۶۰۶۳۶۹

خدمات تاسیسات کده در استان مازندارن :

 • فروش کولر گازی در مازندارن (تمامی شهر های استان مازندران | تمامی برندهای کولر گازی)
 • نصب کولر گازی در مازندران (اعزام نصاب کولر گازی به محل شما)
 • شارژ گاز کولر گازی در مازندران (شارژ انواع کولر گازی در مازندران)
 • لوازم یدکی کولر گازی در مازندران (قطعات کولر گازی و لوازم یدکی کولر گازی را از ما بخواهید)
 • تعمیر کولر گازی در مازندران (سرویس کولر گازی در مازندران | سرویسکار کولر گازی در مازندران)

 

کافی است با تاسیسات کده تماس بگیرید و یک خرید استثنایی انجام دهید. ما در تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز در کنار شما و پاسخگوی سوالات شما می باشیم.

فروش کولر گازی در مازندران
فروش کولر گازی در مازندران

 

کولر گازی و اسپلیت ال جی LG ساخت کره :

استفاده از سیستم های کم مصرف جایگزینی مناسب برای سیستم های قدیمی
بــا افزایــش نــرخ بــرق و گاز طــی ســال هــای اخیــر میــزان فــروش محصــوالت بــا مصــرف انــرژی کمتــر نیــز افزایــش یافتــه اســت.

لــذا کســب آگاهــی نســبت بــه ویژگـی هـای ایـن محصـوالت نیـز ضـروری مـی باشـد.

اسـکن هوشـمند موجـود در ایـن سیسـتم تهویـه مطبـوع مـی توانـد موقعیـت مکانـی و فعالیـت کاربـر را شناسـایی کـرده و میـزان مصـرف انـرژی را کنتـرل نمایـد.

 

 

تکنولوژی اینورتر در کولر گازی ال جی :

کاهش مصرف برق با تکنولوژی اینورتر
با استفاده از تکنولوژی اینورتر در این محصول، مصرف برق تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده که هزینه برق بسیار کمتری را برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت.

 

تماس با تاسیسات کده : خدمات تخصصی کولر گازی در مازندران

۰۹۱۲۹۷۳۷۴۴۶

۰۹۳۳۸۰۸۷۷۶۶

۰۹۱۹۳۶۰۶۳۶۹

فروش کولر گازی ال جی در تمامی مناطق استان مازندارن با بهترین قیمت.

فروش کولر گازی ال جی در آلاشت، فروش کولر گازی ال جی در آمل ، فروش کولر گازی ال جی در ارطه ، فروش کولر گازی ال جی در امامزاده عبدالله

فروش کولر گازی ال جی در امیر کلا ، فروش کولر گازی ال جی در ایزد شهر ، فروش کولر گازی ال جی در بابل ، فروش کولر گازی ال جی در بابلسر

فروش کولر گازی ال جی در بلده ، فروش کولر گازی ال جی در بهشهر ، فروش کولر گازی ال جی در بهنمیر ، فروش کولر گازی ال جی در پایین هولار
فروش کولر گازی ال جی در پل سفید ، فروش کولر گازی ال جی در پول ، فروش کولر گازی ال جی در تنکابن ، فروش کولر گازی ال جی در جویبار
فروش کولر گازی ال جی در چالوس ، فروش کولر گازی ال جی در چمستان ، فروش کولر گازی ال جی در خرم آباد (مازندران)
فروش کولر گازی ال جی در خلیل شهر ، فروش کولر گازی ال جی در خوش رودپی ، فروش کولر گازی ال جی در دابودشت ، فروش کولر گازی ال جی در رامسر
فروش کولر گازی ال جی در رستمکلا ، فروش کولر گازی ال جی در رویان ، فروش کولر گازی ال جی در رینه ، فروش کولر گازی ال جی در زرگر محله
فروش کولر گازی ال جی در زیرآب ، فروش کولر گازی ال جی در ساری ، فروش کولر گازی ال جی در سرخرود ، فروش کولر گازی ال جی در سلمان شهر
فروش کولر گازی ال جی در سورک ، فروش کولر گازی ال جی در شهسوار ، فروش کولر گازی ال جی در شیرگاه ، فروش کولر گازی ال جی در شیرود
فروش کولر گازی ال جی در عباس آباد ، فروش کولر گازی ال جی در علمده ، فروش کولر گازی ال جی در فریدون کنار ، فروش کولر گازی ال جی در فریم
فروش کولر گازی ال جی در قائم شهر ، فروش کولر گازی ال جی در گتاب ، فروش کولر گازی ال جی در گزنک ، فروش کولر گازی ال جی در گلوگاه
فروش کولر گازی ال جی در گلوگاه (بابل) ، فروش کولر گازی ال جی در متل قو ، فروش کولر گازی ال جی در محمود آباد ، فروش کولر گازی ال جی در مرزن آباد
فروش کولر گازی ال جی در مرزیکلا ، فروش کولر گازی ال جی در نشتارود ، فروش کولر گازی ال جی در نمک آبرود ، فروش کولر گازی ال جی در نور
فروش کولر گازی ال جی در نوشهر ، فروش کولر گازی ال جی در نکا ، فروش کولر گازی ال جی در هچیرود ، فروش کولر گازی ال جی در کتالم و سادات شهر
فروش کولر گازی ال جی در کجور ، فروش کولر گازی ال جی در کلارآباد ، فروش کولر گازی ال جی در کلاردشت ، فروش کولر گازی ال جی در کله بست
فروش کولر گازی ال جی در کوهی خیل ، فروش کولر گازی ال جی در کیاسر ، فروش کولر گازی ال جی در کیاکلا

 

فروش اسپلیت ال جی در تمامی مناطق استان مازندران با نصب رایگان

فروش اسپلیت ال جی در آلاشت، فروش اسپلیت ال جی در آمل ، فروش اسپلیت ال جی در ارطه ، فروش اسپلیت ال جی در امامزاده عبدالله

فروش اسپلیت ال جی در امیر کلا ، فروش اسپلیت ال جی در ایزد شهر ، فروش اسپلیت ال جی در بابل ، فروش اسپلیت ال جی در بابلسر

فروش اسپلیت ال جی در بلده ، فروش اسپلیت ال جی در بهشهر ، فروش اسپلیت ال جی در بهنمیر ، فروش اسپلیت ال جی در پایین هولار
فروش اسپلیت ال جی در پل سفید ، فروش اسپلیت ال جی در پول ، فروش اسپلیت ال جی در تنکابن ، فروش اسپلیت ال جی در جویبار
فروش اسپلیت ال جی در چالوس ، فروش اسپلیت ال جی در چمستان ، فروش اسپلیت ال جی در خرم آباد (مازندران)
فروش اسپلیت ال جی در خلیل شهر ، فروش اسپلیت ال جی در خوش رودپی ، فروش اسپلیت ال جی در دابودشت ، فروش اسپلیت ال جی در رامسر
فروش اسپلیت ال جی در رستمکلا ، فروش اسپلیت ال جی در رویان ، فروش اسپلیت ال جی در رینه ، فروش اسپلیت ال جی در زرگر محله
فروش اسپلیت ال جی در زیرآب ، فروش اسپلیت ال جی در ساری ، فروش اسپلیت ال جی در سرخرود ، فروش اسپلیت ال جی در سلمان شهر
فروش اسپلیت ال جی در سورک ، فروش اسپلیت ال جی در شهسوار ، فروش اسپلیت ال جی در شیرگاه ، فروش اسپلیت ال جی در شیرود
فروش اسپلیت ال جی در عباس آباد ، فروش اسپلیت ال جی در علمده ، فروش اسپلیت ال جی در فریدون کنار ، فروش اسپلیت ال جی در فریم
فروش اسپلیت ال جی در قائم شهر ، فروش اسپلیت ال جی در گتاب ، فروش اسپلیت ال جی در گزنک ، فروش اسپلیت ال جی در گلوگاه
فروش اسپلیت ال جی در گلوگاه (بابل) ، فروش اسپلیت ال جی در متل قو ، فروش اسپلیت ال جی در محمود آباد ، فروش اسپلیت ال جی در مرزن آباد
فروش اسپلیت ال جی در مرزیکلا ، فروش اسپلیت ال جی در نشتارود ، فروش اسپلیت ال جی در نمک آبرود ، فروش اسپلیت ال جی در نور
فروش اسپلیت ال جی در نوشهر ، فروش اسپلیت ال جی در نکا ، فروش اسپلیت ال جی در هچیرود ، فروش اسپلیت ال جی در کتالم و سادات شهر
فروش اسپلیت ال جی در کجور ، فروش اسپلیت ال جی در کلارآباد ، فروش اسپلیت ال جی در کلاردشت ، فروش اسپلیت ال جی در کله بست
فروش اسپلیت ال جی در کوهی خیل ، فروش اسپلیت ال جی در کیاسر ، فروش اسپلیت ال جی در کیاکلا

تماس با تاسیسات کده : خدمات تخصصی کولر گازی در مازندران

۰۹۱۲۹۷۳۷۴۴۶

۰۹۳۳۸۰۸۷۷۶۶

۰۹۱۹۳۶۰۶۳۶۹

فروش کولر گازی و اسپلیت در همه شهرهای استان مازندارن به قیمت کارخانه :

فروش کولر گازی در چالوس، فروش کولر گازی در بابلسر، فروش کولر گازی در ساری ، فروش کولر گازی در قائم شهر ، فروش کولر گازی در بابل ، فروش کولر گازی در آمل ، فروش کولر گازی در بهشهر ، فروش کولر گازی در نکا ، فروش کولر گازی در فریدونکنار ، فروش کولر گازی در زیراب ، فروش کولر گازی در کلاردشت ، فروش کولر گازی در شهرستان نور ، فروش کولر گازی در محمود آباد.

 

برای استعلام قیمت کولر گازی کافی است با ما تماس بگیرید : ۰۹۲۲۵۵۲۱۵۰۱

 

فروش کولر گازی در مازندارن به قیمت کارخانه
فروش کولر گازی در مازندارن به قیمت کارخانه

 

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *